Нашите услуги в областта на Независимия финансов одит

Statutory audit

"Balkan Audit" Ltd. offers auditing of interim and annual financial statements in accordance with the Accounting Act and the Independent Financial Audit Act of the Republic of Bulgaria.

Консолидирани отчети:

Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията отчети на контролираните предприятия.

Ние предлагаме одит на консолидирани финансови отчети, изготвени както по НСФОМСП, така и по МСС, съгласно новия МСФО 10 Консолидирани финансови отчети.

European Projects Audit

ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС - "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички видове бенефициенти и оперативни програми - с издаване на доклад до Управляващия орган или директно до финансиращата институция - ЕК, Евроатом и т.н., както на български така и на английски език. Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта. За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".


Одиторският ангажимент за одит на проект се извършва съгласно:

Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са публикувани от МФС. В съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Въпреки че според МССУ 4400, безпристрастността не е сред изискванията за ангажиментите за предварително съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да отговаря на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс. Съгласно Условията на Договора за безвъзмездна помощ и изискванията на Управляващия орган.

Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта. За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

Критерии за одит на ГФО

Независимо от критериите, всяко дружество може да одитира своите отчети, по искане на ръководството, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в отчетите пред трети лица.

Одит на проекти или договорени процедури по европейски и национални програми се извършват по изискване на финансиращата институция.

1.средните и големите предприятия;

  1. предприятията от обществен интерес;
  2. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
  3. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
  4. дъщерните предприятия, чиито отчети са включени в консолидирания отчет на предприятието майка.

Клиенти на одиторските услуги:основни извършени одити:одит на проекти и договорени процедури

Ask us