Нашите услуги в областта на Независимия финансов одит

Годишни отчети:

"Балкан Одит" ООД предлага одит, съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит в Република България на междинни и годишни финансови отчети.

Консолидирани отчети:

Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията отчети на контролираните предприятия.

Ние предлагаме одит на консолидирани финансови отчети, изготвени както по НСФОМСП, така и по МСС, съгласно новия МСФО 10 Консолидирани финансови отчети.

Одит на проекти:

ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС - "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички видове бенефициенти и оперативни програми - с издаване на доклад до Управляващия орган или директно до финансиращата институция - ЕК, Евроатом и т.н., както на български така и на английски език. Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта. За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".


Одиторският ангажимент за одит на проект се извършва съгласно:

Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са публикувани от МФС. В съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Въпреки че според МССУ 4400, безпристрастността не е сред изискванията за ангажиментите за предварително съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да отговаря на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс. Съгласно Условията на Договора за безвъзмездна помощ и изискванията на Управляващия орган.

Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта. За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

Критерии за одит на ГФО

Независимо от критериите, всяко дружество може да одитира своите отчети, по искане на ръководството, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в отчетите пред трети лица.

Одит на проекти или договорени процедури по европейски и национални програми се извършват по изискване на финансиращата институция.

1.средните и големите предприятия;

  1. предприятията от обществен интерес;
  2. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
  3. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
  4. дъщерните предприятия, чиито отчети са включени в консолидирания отчет на предприятието майка.

Клиенти на одиторските услуги:основни извършени одити:одит на проекти и договорени процедури

Попитайте ни