„БАЛКАН ОДИТ“ ООД е дружество, работещо в областта на независимия финансов одит, счетоводството и данъчното закононодателство

„Балкан Одит” ООД

Дружество, работещо в областта на независимия финансов одит, счетоводството и данъчното закононодателство

Занимаваме се с одит на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с нестопанска цел и одит на научни разработки, инвестиционни и бизнес проекти от 1993г. в различни икономически отрасли: външна и вътрешна търговия, промишленост, строителство и проектиране, селско стопанство, интелектуална собственост, международен транспорт, научно-изследователска дейност, туризъм, дейности в областта на културата и изкуството, хазарт и др. Дружеството ни има утвърден имидж на пазара, като коректен партньор изграждащ трайни взаимоотношения със своите клиенти.

Данъчното законодателство и социалното осигуряване

Персоналът на фирмата

Ние спазваме принципите на почтеност, обективност, независимост и конфиденциалност.

Дипломирани експерт счетоводители – регистрирани одитори и съдружници в дружеството са:

Роза Стоянова Георгиева, (Диплом № 0216/1993г), която се занимава с одит от 1993 г. на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с нестопанска цел и одит на научни разработки, инвестиционни и бизнес проекти.

Петя Георгиева Георгиева, (Диплом № 0764/2012г), която е управител и работи в дружеството от неговото създаване придобива правата на регистриран одитор през 2012г.

От 2014г. Петя Георгиева е и синдик, включена в списъка на действащите синдици към Министерство на правосъдието. – Удостоверение синдик

Сертификати на регистрирания одитор Роза Стоянова Георгиева:

Сертификат

За одит на пенсионно-осигурителни фондове – Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria 2000г.;

Сертификат

За извършване на независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти, ИДЕС 2002г.

„Международни счетоводни стандарти”

Удостоверение за участие в семинар. Издаден от Проект „Капиталови Пазари” на американската агенция за международно развитие; 2000г.;

Персоналът на фирмата

Той е получил и поддържа уменията и компетентността, изисквани за изпълнение на задълженията му. Във фирмата е създадена система за непрекъснато професионално образование, за обучение на персонала в съответствие с насоките на МССК 1 „Контрол на качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на финансови отчети, и други ангажименти за изразяване на увереност и свързани по съдържание услуги”,  разработени да осигурят на персонала познанията и изискванията, необходими за изпълнение на задълженията им и за израстването  на компанията.

За нашите клиенти

Нашите клиенти могат да разчитат на високия професионализъм на нашите експерти за осигуряването на одиторски, счетоводни и консултантски услуги, изготвяне на Годишни финансови отчети,  Консолидирани финансови отчети, както и прогнозни финансови отчети. Желаем да работим за развитието на одита в България и за утвърждаване доброто име на професията регистриран одитор, която практикуваме като предоставяме висококачествени услуги на нашите клиенти „БОРДС БГ“ ЕООД,  „СТАРС 2020“ ЕООД и др.

Попитайте ни