Петя Георгиева Георгиева – синдик

Световната икономическа криза доведе до неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост голяма част от търговските дружества, което направи актуални въпросите по производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства. В тази връзка управителят на дружеството – Петя Георгиева Георгиева издържа успешно изпитите за правоспособност за синдик и вече е включена в Списъка на действащите синдици към Министерство на Правосъдието, утвърден със заповед на Министъра на правосъдието, обнародвана вдържавен вестник бр.44от14.05.2014 г.

На 21-22 Октомври 2014г. се проведе курс от Годишната програма за обучение на синдици за 2014г. на тема “Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства” – Удостоверение от Министерство на правосъдието.

Свържете се с нас

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Попитайте ни