Счетоводни услуги

Нашите услуги в областта на счетоводството

Счетоводни услуги:

Eжедневно оперативно счетоводство на производствени дейности, строителство, търговия, транспорт, селско стопанство, кооперации, туризъм, организации с нестопанска цел, бизнес услуги, патентни дейности и др.; Счетоводство на проекти по присъединителните фондове.Изготвяне и подаване на ДДС дневници и декларации, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план, получаване и обработка на банкови документи по Интернет; Разпечатване на хронологични описи по папки и сметки, изготвяне на месечна и годишна оборотна ведомост, изготвяне на ГДД – ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и др., начисляване на дължимите данъци, съгласно декларациите, изготвяне на ГФО, консолидирани отчети, статистически отчети.

Изготвяне на всички видове платежни нареждания:

За заплати, дължими данъци към бюджета, нареждания за директен дебит, нареждания за кредитен превод – доставчици, лизингови вноски, вносни бележки и др.

Анализи:

На финансовия резултат – месечен и годишен, анализ на сметки по партиди и контрагенти, анализ на ДДС дневници и декларации.

Труд и работна заплата:

Преглед и обработка на трудови книжки, изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори, отпуски и др., изготвяне на лични досиета на персонала, обработка на болнични листове, актуализация на шифри на длъжности и кодове на НОИ, актуализация на трудов стаж и класове, изготвяне и подаване на писма и уведомления пред НАП и НОИ; изготвяне на документи за пенсиониране, съставяне на разплащателна ведомост за изплащане на заплати в брой и по банков път; откриване на разплащателни сметки за плащане заплатите на персонала по банков път (дебитни карти) и подготовка на файлове за обслужващия банков клон; изготвяне на всички видове служебни бележки и справки за труд и работна заплата; изготвяне на справки, служещи пред кредитни институции и банки; изготвяне на отчети за Статистиката;

Пълно абонаментно обслужване на разумни цени:

Включително: седмично посещение при клиента на място за получаване на документи,за консултации, анализи и др.; Представяне пред НАП, НОИ, НСИ и други институции.

Данъчна защита:

Пълни данъчни ревизии по ЗКПО и ДДС, насрещни проверки, ревизии по НОИ;

Клиенти на счетоводните услуги

Попитайте ни